Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bij B.Art 4sailing geboekte zeiltochten, -lessen, -evenementen, inhuur van schip en schipper etc. etc.
 2. Definities; Reisorganisator: B.Art 4sailing te Nijkerk. Deelnemer: degene die een boeking heeft geplaatst bij de reisorganisator.
 3. Een boeking geschiedt door persoonlijk contact, telefonisch, per e-mail of per brief. De boeking wordt altijd schriftelijk bevestigd en is definitief als binnen 7 dagen geen wijzigingen zijn doorgegeven en aangebracht.
 4. Binnen 14 dagen na de bevestiging van de boeking voldoet de deelnemer de eerste betalingstermijn. De laatste betalingstermijn vindt plaats zes weken voor aanvang.
 5. Bij annulering door deelnemer is 50% van de prijs verschuldigd mits annulering tot 6 weken vóór aanvang plaatsvindt. Daarna is 100% verschuldigd.
 6. B.Art 4sailing heeft het recht de boeking te annuleren als het tevoren gestelde aantal deelnemers niet gehaald wordt; uiterlijk twee weken voor vertrek. Alvorens te annuleren stelt B.Art 4sailing een toeslag voor aan deelnemers die al geboekt hebben om de tocht toch mogelijk te maken. Bij annulering door B.Art 4sailing worden reeds betaalde gelden onmiddellijk geretourneerd.
 7. Tijdens een zeilevenement kan de schipper tevens optreden als begeleider van een flottielje.
 8. Aansprakelijkheid; Deelnemers zijn niet verzekerd tegen lichamelijk letsel, schade aan en verlies van persoonlijke eigendommen, schade aan derden en diefstal. Iedere deelnemer is verplicht een reis- en ongevallenverzekering te hebben of af te sluiten.
 9. Onvoorziene omstandigheden.
  B.Art 4sailing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging bij de uitvoering van de geboekte tocht, les, evenement, etc. door onvoorziene omstandigheden en/of voor de als gevolg daarvan ontstane schade voor deelnemer. Vooral weersomstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijziging van de plannen (bijv. andere koers of opstap/afstapplaats of vertrek). Schipper bepaalt het programma.

  Bij omstandigheden waarbij B.Art 4sailing in gebreke blijft door technisch defect aan de boot of afwezigheid van de schipper, is B.Art 4sailing gerechtigd (een deel van) de tocht o.d. af te gelasten onder aanbieding van een vervangende (deel van de) tocht. De schipper beoordeelt de omstandigheden en de beoordeling staat niet ter discussie.

  Eén of meerdere dagen niet kunnen varen door motorpech of slechte weersomstandigheden is inherent aan een zeilevenement; dergelijke dagen behoren daarom bij het evenement en zijn geen zogenoemde afgelaste dagen.

 10. Klachten dienen direct - tijdens het evenement - kenbaar gemaakt te worden aan de schipper en worden door de schipper direct behandeld of in behandeling genomen.
 11. Deelnemers moeten kunnen zwemmen. Deelnemers mogen geen alcoholische dranken nuttigen tijdens het zeilen. Het is deelnemers verboden om in het bezit te zijn van geestverruimende middelen en/of deze te gebruiken. Deelnemers mogen geen medicijnen nemen die hun gedrag beïnvloeden. Deelnemers zijn verplicht om al datgene aan de schipper kenbaar te maken wat schip en opvarenden in gevaar kan brengen.